دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : آزاده   طاهری کریمی

پست الکترونیکی : a-karimi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

نوع همکاری : نیمه وقت

آزاده طاهری کریمی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

^